SAGA POLAND Teresin – Odlewnia ciśnieniowa aluminium, cynku w Teresinie